Dissabte , 13 juliol 2024

Manifest del dia de la Justícia Gratuïta 2014

 ÉS EL TEU TORN, DEFENSA’L

  • L'accés a la Justícia és un dret fonamental de tota persona i garanteix que ningú, per raons econòmiques o d'altra índole, pugui quedar sense defensa jurídica. Cal que la nova Llei d'assistència jurídica gratuïta garanteixi la viabilitat econòmica del Servei amb la previsió que només hi accedeixi qui no tingui recursos econòmics.

 

  • En contraposició amb l'extensió del benefici a determinats col·lectius –encara que puguin disposar de recursos suficients per litigar–, el projecte de llei no inclou la gratuïtat de prestacions com l'assistència lletrada prèvia al procés judicial en tot cas, l'assistència als presos condemnats, la designació de professionals per a l'acusació particular, l'exempció de caucions, dipòsits i consignacions, ni la intervenció de mediador, comptador partidor, administrador judicial o concursal, intèrpret o traductor, malgrat que la intervenció d'aquests professionals pot ser necessària durant la tramitació del procés i els seus costos molt probablement tampoc no els podrà assumir el beneficiari de justícia gratuïta.

 

  • La Justícia Gratuïta, amb empara constitucional, és un servei que presten eficientment més de 42.000 advocats i advocades d'ofici, 24 hores al dia, 365 dies l'any, en tots els ordres jurisdiccionals i en tots els punts d'Espanya, garantint l'accés a la justícia i la defensa a totes les persones que no tenen recursos econòmics suficients.

 

  • Els advocats i advocades d'ofici són els autèntics protagonistes del servei, i han de desenvolupar la seva funció en unes condicions dignes. Per això, la futura Llei d'assistència jurídica gratuïta ha de garantir el cobrament per cada actuació que duguin a terme, no incrementar de manera innecessària i arbitrària la càrrega burocràtica lligada a la prestació del servei, preveure un règim disciplinari adequat i no desproporcionat, eliminar els problemes tècnics detectats de l'advocat d'ofici en l'exercici de la seva funció i assegurar una retribució digna i puntual, tal com preveu la mateixa exposició de motius de l'actual Llei.

 

  • La gestió i organització del Servei recau en els col·legis d'advocats. No obstant això, no es pot carregar a aquestes corporacions públiques un excés de burocràcia que impedeix o fa inviable la seva actual comesa, la tramitació de les sol·licituds de justícia gratuïta que efectuen els ciutadans, així com el control deontològic que exerceixen respecte a l'actuació dels professionals. Així mateix, se'ls ha d'assignar la dotació econòmica suficient perquè puguin dur a terme la funció que la llei els assigna.

 

  • La nova Llei d'assistència jurídica gratuïta ha de facilitar la proximitat entre l'advocat i el beneficiari de justícia gratuïta, fomentar un servei de qualitat basat en la immediatesa en la prestació del servei i en el control deontològic d’aquest mateix servei de la mà dels Col·legis d'Advocats. Això es garanteix mitjançant el requisit que per accedir a prestar el servei de justícia gratuïta l'advocat tingui residència i despatx obert en l'àmbit del col·legi on el durà a terme i no com preveu el projecte de Llei.

 

  • La nova Llei ha de preservar el dret de defensa. No obstant això, el projecte preveu un nou mecanisme de ratificació del beneficiari de justícia gratuïta quan el procés judicial passa a segona instància. Així mateix, estableix com a novetat que transcorregut un any cal tramitar altra vegada la sol·licitud de justícia gratuïta, la qual cosa vulnera l'exercici del dret de defensa i genera uns increments de costos innecessaris.

 

  • S'ha de reconèixer igualment la tasca de tots els que, d'una manera o altra, intervenen diàriament per salvaguardar aquest dret.

 

 

Per tot això, els Col·legis d'Advocats, amb motiu de la tramitació parlamentària de la nova Llei d'assistència jurídica gratuïta i de la celebració del Dia de la Justícia Gratuïta, manifestem:

 

DEFENSEM una justícia gratuïta de qualitat, prestada pels advocats amb immediatesa i proximitat, amb una infraestructura digna i amb uns mitjans materials adequats en funció del servei que es presta, tot això a favor de la persona sol·licitant del benefici de justícia gratuïta.

 

REIVINDIQUEM el reconeixement, a tots els nivells, de la figura i la tasca de l'advocat d'ofici. El seu esforç i la seva professionalitat resulten encomiables i indispensables perquè l'Estat de Dret sigui real i plenament efectiu.

 

CONSIDEREM imprescindible que la nova Llei d'assistència jurídica gratuïta dignifiqui la tasca de l'advocat d'ofici, garanteixi el cobrament dels seus honoraris i millori el seu estatus amb vista que el servei gaudeixi del màxim prestigi i qualitat en benefici del justiciable.

 

SOL·LICITEM que amb la finalitat de garantir la seva viabilitat econòmica, la Llei vagi acompanyada de la corresponent dotació econòmica.

 

RATIFIQUEM el compromís històric de l'Advocacia amb la Justícia Gratuïta i amb la recerca constant i incondicional, conjuntament amb totes les administracions i operadors intervinents, de totes les mesures que siguin eficaces per aconseguir la millora del servei i redundi en una millor defensa dels drets dels ciutadans.

 

12 juliol 2014

 

NOTA:

 

És un model tipus de Manifest per facilitar la tasca dels Col·legis, que admet les variacions que, en cada cas, s'estimin oportunes segons les seves singularitats i situació concreta actual.