Dimarts , 16 abril 2024

Centre de Mediació (CEMICAM)

Publicidad parte inferior bona

Què és la mediació?

La mediació és un mètode no adversarial i voluntari de resolució extrajudicial de conflictes mitjançant la intervenció d'una tercera persona, el mediador, que es regeix pels criteris de confidencialitat, privacitat i imparcialitat. Es pot utilitzar en qualsevol tipus de conflicte: des de conflictes familiars fins a problemes en les comunitats de veïns, passant per herències, consum, conflictes laborals, administratius, etc. El seu objectiu és aconseguir que les persones arribin a acords que facin possible una solució vàlida per a tots, més ràpida i econòmica i més beneficiosa per a tothom. En la mediació familiar es pot sol·licitar el dret a l’assistència jurídica gratuïta.

Què és un mediador?

El mediador és un professional neutre, independent i imparcial que ajuda a resoldre els conflictes entre les parts per així fer possible un acord entre les mateixes, que es plasmarà en un document consensuat. Els advocats mediadors han rebut una formació especialitzada i han d'estar col·legiats. El mediador pot ser designat per les parts, pel CEMICAM o bé, en el cas de les mediacions familiars, pel Centre de Mediació Familiar de Catalunya.

Quins avantatges té?

L’avantatge més significatiu és que en la mediació es tracta el conflicte de forma constructiva i no violenta, sense culpabilitzar ningú. El conflicte es resol mitjançant l’acord consensuat entre les parts. Els altres avantatges de la mediació es poden apreciar, sobretot, quan es compara amb l’altra via de resolució de conflictes, la judicial. Les accions judicials resulten cares, lentes i molt sovint angoixants pels implicats, mentre que en el cas de la mediació s’intenta que les parts arribin a acords de manera comuna, només amb l’orientació d’una tercera persona (el mediador), i d’aquesta manera també es facilita que, si cal igualment la interposició d’un procediment civil, aquest es resolgui més ràpidament en ser de mutu acord, amb un conseqüent abaratiment de les despeses.

Centre de Mediació del Col·legi d’Advocats de Manresa (CEMICAM)

Està ubicat a la seu del Col·legi d’Advocats de Manresa, al carrer Sant Joan Baptista de la Salle, 4-6 3r, telèfon 938721563, i està obert de dilluns a divendres, de 9 a 14 h del matí i de 4 a 19 h de la tarda. L'objecte del centre de mediació és afavorir el desenvolupament, formació, promoció, divulgació, pràctica i seguiment de la mediació, tant privada com pública, així com portar el control del registre de mediadors i les altres tasques que estableix la llei. En cas d’estar interessat en una mediació, es pot sol·licitar de manera unilateral o bé conjunta directament al CEMICAM, que registrarà la sol·licitud, o bé, en el cas de les mediacions familiars amb un litigi en marxa als tribunals, també s’hi pot accedir per indicació de l'autoritat judicial.