Dimecres , 19 juny 2024

PROPERA PUBLICACIÓ AL DOGC DEL PROCEDIMENT I ELS TERMINIS D’AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER LA PRESENTACIÓ DE SERVEIS PERSONALS I MATERIALS EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Properament es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Ordre del Conseller de Justícia, per la qual s’estableix el procediment i els terminis d’autoliquidació de la taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’Administració de Justícia en els supòsits a què fa referència l’apartat 1 de l’article 3 bis.1.1, del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, com també la Resolució que aprova els models oficials d’autoliquidació i estableix les condicions per a la seva presentació.

Així mateix, tant a la pàgina web del Departament de Justícia com a la web de l’Administració de Justícia, es publicarà un baner de taxes judicials que enllaçarà directament amb la pàgina de les taxes judicials a Catalunya. Aquesta pàgina conté informació detallada del procediment per pagar-les i un enllaç cap als tràmits en línia, que es poden trobar també directament a l’Ofici Virtual de Tràmits com també a l’Oficina de Gestió Empresarial.