Dimecres , 19 juny 2024

Visita del Ministre de Justícia al CICAC

El 18 de desembre el ministre de Justícia, el Sr. Rafael Catalá Polo, va visitar el Consell de l’Advocacia Catalana i es va reunir amb els degans. En el decurs d’aquesta reunió el president del Consell, el Sr. Abel Pié, en representació de tota la professió, li va efectuar les peticions següents, relacionades amb aquests temes:

 • Organització judicial

  La defensa de la Justícia de proximitat i l'oposició a la supressió dels partits judicials i de determinats jutjats que preveu l'Avantprojecte de llei de reforma de la Llei orgànica del Poder Judicial i de la Llei de demarcació i planta judicial.

 • Garantia del dret dels ciutadans a l'accés a la justícia

  La derogació de la Llei 10/2012 de taxes judicials i de la seva reforma operada pel Reial decret llei 3/2013.

  La retirada del Projecte de llei d'assistència jurídica gratuïta, actualment en tramitació al Congrés dels Diputats, i l'inici de noves reunions amb l'advocacia per poder consensuar el contingut de la nova regulació d'aquest servei públic.

 • Garantia del dret dels ciutadans a l'ús de les llengües oficials en les seves relacions amb l'Administració de Justícia

  El suport del Ministeri de Justícia a la modificació de la Llei orgànica del poder judicial i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal, a l'efecte que es pugui establir com a requisit per a l'exercici del càrrec de jutge, magistrat i fiscal el coneixement adequat i suficient tant de la llengua catalana com del dret propi de Catalunya.

 • Garantia del dret dels condemnats penalment de rehabilitació i reinserció social

  La retirada de la regulació proposada per a establir la nova pena de presó permanent revisable.

 • Garantia del dret dels ciutadans a la seguretat

  La retirada del Projecte de llei orgànica de protecció de la seguretat.

  Reconsiderar la regulació que conté l'Avantprojecte de llei de reforma de la Llei d'Enjudiciament Criminal sobre la intervenció policial de les comunicacions telefòniques i en altres suports informàtics sense disposar de l'autorització judicial prèvia, així com la supressió de la presència obligatòria de lletrat per procedir a l'extracció i presa de mostres biològiques als detinguts per a la realització de proves d'ADN.

 • Dret dels ciutadans a un habitatge digne

  La presentació d'una regulació de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució hipotecària de l'habitatge habitual.

  La regulació legal de la segona oportunitat, a fi d'ajudar les persones i famílies més desfavorides.

 • Accés a la professió d'advocat

  Que, per a futures convocatòries de les proves d'accés, es tingui en compte que:

  a) El contingut ha de ser eminentment pràctic
  b) El lloc de realització de les proves ha d'establir-se a les comunitats autònomes
  c)Els models dels quaderns d'examen han d'estar disponibles també en les llengües cooficials diferents al castellà
  d) El contingut de la prova ha d'incloure normes de dret propi de les comunitats autònomes.

 • Qualitat en la prestació dels serveis professionals

  La importància de la deontologia professional en l'exercici de la professió d'advocat i el seu control per mitjà dels mecanismes d'autoregulació i autoexercici per part dels Col·legis professionals, i la importància de la formació contínua.