Dimecres , 19 juny 2024

II Concurs de Pintura Ràpida de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa

BASES DEL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE MANRESA

 

BASE 1. Podran participar en aquest concurs tots els pintors que ho vulguin sense distinció d’edats ni categories.

 

BASE 2. La data de celebració del concurs serà el pròxim divendres 3 de juliol. El certamen començarà a les 9 hores del matí i les teles es segellaran a la Seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa (c/ Sant Joan Baptista de La Salle 4-6, 3r) i els artistes hauran de presentar les seves obres de 3 a 4 de la tarda, a la mateixa Seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa, admetent-ne a cada artista una obra per cadascuna de les tècniques com a màxim. Les obres es lliuraran en la seva tela o suport, sense cap mena de marc o protecció.

 

BASE 3. El tema serà de lliure elecció, però referit a un motiu de la justícia i la figura de l’advocat i la seva relació amb la ciutadania a Manresa.

 

Segons la documentació que es guarda als arxius judicials, l’any 1835 es va crear el primer Jutjat de Manresa, i des d’aquell moment l’activitat judicial a la nostra ciutat ha anat incrementat i actualment dóna servei a més de 186.000 habitants repartits entre 35 municipis.

 

Arran de les modificacions legislatives que s’estan produint és possible que l’activitat judicial a Manresa desaparegui o es vegi àmpliament reduïda i per aquest motiu, es convoca el present concurs per fer palesa la importància dels Jutjats de Manresa per a la nostra població.

 

BASE 4.L'artista podrà escollir l'estil que li sigui més adient per a la interpretació de la seva obra.

 

BASE 5. Les obres tindran una mida com a màxim de 30F i podran ésser realitzades en qualsevol tècnica.

 

BASE 6. Cada artista caldrà que es presenti proveït d'un quadre o quadres, que només s'acceptaran preparats amb el fons en un sol color. Els quadres seran presentats, abans de començar el concurs, a la Seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa, des de les 9h. fins a les 11h. del matí, per ésser segellats i per fer la inscripció corresponent de l'artista, admetent-se a cada artista com a màxim una obra per cadascuna de les tècniques. Les obres seran realitzades i signades per l'artista inscrit.

 

BASE 7. A les sis de la tarda, un cop acabat el concurs, a la seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa, es reunirà el Jurat per a qualificar les obres i a les 19.30h. es farà públic el dictamen i es procedirà al lliurament de premis a la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Manresa. Es recomana a tots els artistes pintors participants en el concurs d'enguany la seva assistència al repartiment de premis, ja que sens dubte és un dels actes més importants del dia. Així mateix, durant els mesos de juliol a setembre s’exposaran les obres presentades al concurs a l’edifici dels Jutjats de Manresa.

 

BASE 8. Les obres premiades restaran com a propietat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa. Les altres obres, segons voluntat de l'artista, podran ésser venudes una vegada inaugurada oficialment l'exposició al preu assenyalat per l'autor amb la retenció del 10% del seu valor de venda.

 

BASE 9. Del 1 al 15 d’octubre, totes les obres no premiades hauran de ser retirades de la Seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa, cada dia de 5 a 7 de la tarda, pels seus autors o pels compradors, mitjançant exhibició del resguard de presentació o el rebut de compra segons els casos. Passada aquesta data, les obres que no hagin estat retirades quedaran de propietat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa.

 

BASE 10. El fet de participar en el concurs suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases i, d'una manera clara, que renuncia a la propietat de les obres no recollides en els termes exposats a la base 9.

 

PREMIS:

 

PRIMER PREMI: 500 €

SEGON PREMI: 350 €

TERCER PREMI: 250 €