Dijous , 30 maig 2024

TENIM UN PLA, TENIM UN PROPÒSIT: ADVOCACIA EN IGUALTAT.

El Consell de l’Advocacia Catalana, que agrupa a tots els Col·legis d'Advocats i Advocades de Catalunya, treballa per promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en la societat i especialment en la nostra professió.

Des de l’any passat els Col·legis de l’Advocacia Catalana ja compten amb Plans d’Igualtat i s’està treballant en mesures concretes i estratègies per a implementar-los, contribuint des de la nostra tasca professional a trencar el sostre de vidre.

De manera concreta des de l’advocacia hem treballat per promoure la conciliació de la vida professional i personal.  En el marc de la Comissió Mixta integrada pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, el Consell de l’Advocacia Catalana i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, s‘ha aprovat un nou protocol de criteris orientadors sobre suspensió d’actes judicials per coincidència d’assenyalaments dels advocats o advocades, en casos de maternitat, paternitat, matrimoni o defunció d’un familiar.

Per altra banda, treballem en diverses mesures com promoure la utilització d’un llenguatge inclusiu, realitzant diferents cursos de formació per al personal dels col·legis així com per als i les membres de les  Juntes de Govern dels Col·legis de l’Advocacia, i en mesures de foment de la visibilitat i la participació de les dones en la vida col·legial.

L’advocacia aposta de manera ferma per la igualtat i l’equitat entre dones i homes per aconseguir una societat més justa i, és per això, que des de les Comissions d’Igualtat dels Col·legis de l’Advocacia es seguirà treballant amb aquest objectiu.