Dijous , 30 maig 2024

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D’ADAPTACIÓ D’ESTATUTS A L’EGAE

La Junta de Govern, reunida en sessió ordinària el dia 21 de setembre de 2022, va adoptar l’acord d’aprovar el projecte d’adaptació dels Estatuts del Col·legi d’Advocats de Manresa al Nou Estatut General de l’Advocacia Espanyola, en compliment del previst a la Disposició final tercera i l’article 70 d’aquest últim. Atès el que preveuen els articles 13.2 i 14 dels Estatuts del Col·legi, en relació amb els articles 42.2 i 46.2 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, la Junta General del Col·legi formada per tots els col·legiats i col·legiades incorporats de ple dret, convocada en reunió extraordinària per iniciativa de la Junta de Govern, serà la competent per a l’aprovació d’aquesta adaptació dels estatuts, i el procediment ha d’incloure un període d’informació pública col·legial d’un mes a fi que els col·legiats puguin conèixer el projecte d’adaptació i formular les al·legacions, els suggeriments o les esmenes que considerin convenients, a les quals s’haurà de donar resposta abans de la presentació del projecte a la Junta General Extraordinària per a seva l’aprovació.

 

Manresa, 22 de setembre de 2022

 

La Junta de Govern