Dimecres , 19 juny 2024

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL REGLAMENT DEL SERVEI D’EMISSIÓ D’INFORMES D’HONORARIS I DRETS ECONÒMICS

La Junta de Govern, reunida en sessió ordinària el dia 21 de setembre de 2022, va adoptar l’acord d’aprovar el Projecte de Reglament del Servei d’emissió d’informes d’honoraris i drets econòmics, en atribució del previst a l’art. 17, lletra h) dels Estatuts col·legials. Atès el que preveu l’esmentat precepte, en relació amb l’article 42.2 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, el reglament s’exposarà al tauler d’anuncis i es notificarà als col·legiats i col·legiades que tindran un termini d’un mes per presentar esmenes. Si en el termini esmentat no s’haguessin presentat esmenes en quedarà aprovat el contingut; en cas contrari, es convocarà la Junta General per fer-ne aprovació.

Manresa, 22 de setembre de 2022

La Junta de Govern