Dilluns , 17 juny 2024

Canal de denúncies

De conformitat amb la legalitat vigent, i fruit de la pròpia cultura de compliment del Col·legi d'Advocats de Manresa, que té la seva base en el compliment ètic i normatiu, amb la finalitat de la identificació, mitigació i reacció davant les infraccions de la llei, el Codi Penal, s´instaura un Canal Ètic o canal de denúncies. El Canal Ètic o canal de denúncies és una eina de comunicació que permet que, tant al personal intern del Col·legi, els advocats i les advocades que integren la corporació així com tercers, puguin posar en coneixement de l'Organització qualsevol situació d'incompliment amb la llei o les normes internes del Col·legi d'Advocats de Manresa mitjançant la comunicació de situacions de risc o d'incompliment ètic o normatiu.

Els membres de la Junta de Govern, els directius, tots els empleats de Col·legi i els col·legiats del Col·legi d'Advocats de Manresa tenen l'obligació de comunicar de manera immediata, a través de qualsevol dels canals de comunicació establerts en l'Organització, informació o documentació que hagi rebut i que guardi relació amb una possible infracció de la Llei o d'algun dels protocols de prevenció que ho desenvolupen.

El Col·legi posa a la disposició de tots els membres de l'Organització, el Canal Ètic o Canal de denúncies com a confidencial per a comunicar les males pràctiques i incompliments ètics i normatius dels quals tinguessin coneixement, quan es té coneixement de comportaments, conductes que afecten a riscos penals o de no conformitat del Col·legi, informar sobre sospites raonables, sobre infraccions reals o potencials, que suposin il·lícits penals, infraccions administratives molt greus o greus, que s'hagin produït o que molt probablement poden produir-se en l'Organització. De conformitat amb l’acció social del Col·legi, aquest canal es troba obert a tercers. De tal manera que podran accedir al Canal Ètic els tercers (proveïdors, clients, ciutadans i altres), que tinguin relació amb el Col·legi.

Les persones que realitzin comunicacions només hauran de proporcionar aquella informació específica i objectiva que sigui necessària per a determinar si l'objecte de la seva comunicació és rellevant a l'efecte del Codi Ètic del Col·legi  i de la política de compliance. Les comunicacions d'informació, denúncies, dubtes, consultes o alertes de possibles riscos d'incompliment ètic i de la política de compliance tindran únicament com objecte aquell que ha estat fixat.

Les comunicacions d'informació, denúncies, dubtes, consultes o alertes de possibles riscos d'incompliment ètic i normatiu  podran cursar-se, sempre actuant de bona fe, a través de qualsevol dels canals de comunicació existents en l'Organització i s’hauran de fer per escrit i quedar reflectides documentalment, encara que es permet també fer-ho de manera verbal.

Per escrit, es podrà fer ús del Canal Ètic o Canal de denúncies a través de les següents bústies:

Correu electrònic (del Canal Ètic): canal_etic@icam.net

Correu postal mitjançant carta dirigida al President de la Comissió d'Ètica de Col·legi  o al oficial de compliment/compliance ofiicer, c/ Sant Joan Baptista de la Salle, 4-6, 3ª pl. 08241-Manresa.

A aquestes bústies i al contingut de les comunicacions tindran accés directe i exclusivament la Comissió d'Ètica i  l´oficial de compliment, si escau, de conformitat amb les seves funcions. Tota comunicació garantirà la confidencialitat de la identitat del denunciant i de qualsevol tercer esmentat en la denúncia.

Des de Col·legi es difondrà adequadament l'existència del Canal Ètic en el si de l'Organització a fi que sigui fàcilment accessible per als membres de l'Organització i conegut per ells. En aquest sentit, podrà habilitar en la seva pàgina web www.icam.net o intranet una bústia directa d'accés al correu electrònic del Canal Ètic. Tot i així, si la notícia de la possible infracció arriba a través d'altres vies, l'Organització també actuarà seguint el que s'estableix en el present Protocol.

Quan una persona sol·liciti una reunió presencial amb la finalitat de denunciar, la Comissió d'Ètica del Col·legi requerirà al denunciant el seu consentiment per a registrar de manera completa i exacta la reunió en un format durador o estable. En concret, la reunió es podrà documentar o bé mitjançant un enregistrament de la conversa, o bé a través d'una acta detallada.

Bústia canal ètic:

    Nom (obligatori)

    Email (obligatori)

    Assumpte (obligatori)

    Missatge (obligatori)