Dissabte , 13 juliol 2024

Comissions

comissions

Comissió de Català

La Comissió de Català manté reunions mensualment, coordinades des de la Secretaria del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, junt amb els representants d’altres Col·legis amb l’objectiu de normalitzar l’ús del català en l’àmbit jurídic, oferint eines i recursos als advocats i advocades en l’exercici professional.

Aquesta Comissió treballa en l’assessorament que proporciona el Consell sobre l’ús de la llengua catalana en l’àmbit jurídic, organitza jornades sobre dret català i premis destinats a aquells que destaquen per l’ús de la llengua catalana en l’àmbit jurídic, ofereix el servei de traductor castellà - català i prepara formularis jurídics en català i butlletins, que són remesos per correu electrònic.

Comissió de Deontologia i Intrusisme

Té com a finalitat primordial l’anàlisi i seguiment de les queixes formulades contra advocats que hagin actuat professionalment en l’àmbit del Col·legi i de la normativa en matèria de deontologia.

Per cada expedient es designa un membre de la Comissió per tal que actuï com a ponent del mateix, i la Junta de Govern del Col·legi és l’òrgan decisori a tots els efectes. Pot formar part de la Comissió tot aquell advocat que ho sol·liciti.

Comissió de Drets Humans

La societat cada vegada és més complexa i corre el risc de generar desigualtats. Les advocades i els advocats, en la mesura que defensem els drets de les persones, detectem les injustícies de primera mà. Som professionals sensibles, denunciem aquests greuges i fem tot el possible per corregir-los. Un Col·legi actiu com el nostre obre les seves portes a l’entorn en que viu, i això ens acosta als sectors socials més desafavorits. Treballem per assolir l’efectiva igualtat de les persones en l’exercici d’uns drets que són els més universals i la base de tots els altres: els drets humans.

Comissió d'Estrangeria

Virgilius, Enieda I: "Quina raça d'homes és aquesta, o quina nació tan bàrbara que permet un tracte semblant i prohibeix apropar-nos a les seves costes?”

A partir dels anys 90 s'inicia un moviment dins del col·lectiu d'advocats que lluita pel reconeixement d'un dret d'estrangeria. El marc social en el que estem immersos ha propiciat que ens afegim al reconeixement i consolidació d'aquest dret; i amb aquesta finalitat neix aquesta Comissió. Un grup petit que, després de seguir un curs formatiu d’aquesta branca del dret, se sumi a la necessitat de tenir coneixements específics, conscient que el saber és la base de l’exercici de la nostra professió i la millor via de fer possible que els estrangers, els nostres clients, vegin reconegudes les seves pretensions.

Comissió de Formació

L'exercici de l'advocacia requereix una formació continuada dels professionals que l'exerceixen. Per aquest motiu, el Col·legi disposa d'una comissió de formació que treballa per oferir cursos als col·legiats i col·legiades, sobre matèries d'interès, on hi ha novetats legislatives o canvis jurisprudencials. 

Comissió d'Honoraris

Té com a finalitat efectuar els informes sobre impugnació d’honoraris que qualsevol òrgan judicial de Manresa sol·liciti al Col·legi d’Advocats.

Comissió de Mediació

La Comissió de Mediació es reuneix amb la finalitat de mantenir actualitzat el servei i facilitar als ciutadans un camí alternatiu, extrajudicial, per ajudar, mitjançant aquest servei, a les persones que tinguin un conflicte a trobar un acord satisfactori per a totes les parts, amb el suport de la figura del mediador, restablint la comunicació i reduint el temps del procés.

Comissió de Normativa

L’advocacia és un dels pilars fonamentals de l’Estat de dret i, a la vegada, un grup de pressió amb reconeixement legal. El legislador escolta les nostres propostes davant de qualsevol reforma. Les Comissions de Normativa dels Col·legis d’Advocats de Catalunya, degudament coordinades, trasllada aquestes propostes als grups parlamentaris. Això ens obliga a estar a l’avantguarda en el coneixement del dret i de la jurisprudència, un coneixement que la Comissió reverteix en benefici dels col·legiats i col·legiades, amb informació contínua i constant de les novetats més destacades.

Alhora, aquesta Comissió difon entre les col·legiades i col·legiats, les novetats legislatives, jurisprudencials o doctrinals, que siguin d'interès rellevant per a la professió.

Comissió de Relacions amb l'Administració de Justícia

L’objectiu d’aquest Comissió és en primer lloc, buscar una solució als problemes que es generen en l’àmbit de l’Administració de Justícia (retards en la tramitació dels assumptes o en dictar-se les corresponents resolucions, dificultats de tracte, manca de puntualitat, etc.), així com facilitar la realització de la feina i aconseguir que s’actualitzi el local de l’edifici dels Jutjats: tenir-hi una persona responsable, ordinadors, codis actualitzats i, sobretot, un control de les togues i del seu estat. També té per objectiu escoltar i aprofundir en les queixes que es rebin per part dels Jutjats i que facin referència a qualsevol actitud dels professionals susceptible de ser corregida.

Per altra banda, i en quant a la promoció de la professió, potenciar al màxim la imatge positiva de l’advocacia, i això es podrà aconseguir amb una participació col·legial més activa i engrescant totes les generacions de col·legiats com a forma d’aconseguir que el Col·legi d’Advocats sigui la representació de tots. També mantenir reunions sobre sistemes d’organització de despatxos i difondre la necessitar d’una formació constant, amb la finalitat d’actuar com a empreses de serveis molt serioses, atenent puntualment els compromisos i tornant puntualment les trucades, ja que ens devem al client i aquest ha de ser ben atès.

Comissió del Torn d'Ofici

Té com a finalitat organitzar i vigilar el bon funcionament dels diferents torn d’ofici que funcionen al nostre Col·legi; estudiar i emetre informes sobres les controvèrsies que puguin sorgir entre els companys; examinar i emetre informes sobre algunes peticions dels usuaris de l’assistència jurídica gratuïta; participar a la Comissió del Torn d’Ofici del Consell amb les nostres propostes sobre la creació de mòduls, així com la seva retribució, i qualsevol altre assumpte relacionat amb el torn d’ofici; assessorar la Junta de Govern i proposar-li aquells assumptes que poden millorar, tant en el funcionament dels torns com en la prestació i compensació dels lletrats.

Comissió de Violència sobre la Dona i Igualtat

La Comissió de Violència sobre la Dona treballa activament per la defensa jurídica dels drets de la Dona, com la necessitat d'assessorament jurídic a les Dones víctimes de violència masclista abans de formular la denuncia i el dret de ser assistides per advocat/advocada en el moment de formular-la, per a una millor defensa dels seus drets .

Sent l'objectiu principal la protecció de les dones que pateixen aquest tipus de violència i la defensa de la seva llibertat, dignitat, igualtat i integritat.

Comissió per la Defensa dels Animals

L'objectiu principal de la Comissió per la defensa dels Animals és vetllar i treballar pel reconeixement i la defensa dels drets dels animals, com a éssers sensibles reconeguts per l’article 13 del Tractat de Funcionament de la UE