Dilluns , 27 maig 2024

Criteris Orientadors en taxacions de costes i jures de comptes, d’aplicació pel Col·legi d’Advocats de Manresa

Els informes preceptius que emeti el Col·legi d’Advocats de Manresa a requeriment dels Jutjats de Manresa en virtut d’allò previst a l’art. 246.1 LEC , en els quals hagi de dictaminar sobre el caràcter excessiu o no excessiu de les minutes d’honoraris d’advocat presentades a taxacions de costes i jures de comptes, adoptaran com a criteris orientatius els aprovats pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona el 3 de març de 2020, modificats parcialment el 14 de juny de 2022 i que van ser declarats ajustats a les normes de competència a partir de resolució de 27 de febrer de 2020 de la Sala de Competència de la CNMC, en l’expedient de vigilància V/0587/16. L’acord adoptat per la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Manresa prendrà efecte l’1 de setembre de 2023 i s’aplicarà com a criteri orientatiu de valoració de totes les minutes d’honoraris que s’hagin presentat a taxacions de costes i jures de comptes a partir de l’esmentada data.