Dissabte , 13 juliol 2024

Funcions

Funcions

Els col·legis professionals, segons reconeix la Constitució Espanyola, en coherència amb la concepció de l'Estat continguda en el seu article 1.1, tenen un paper de primer ordre, més enllà del simple reconeixement associatiu.

A la llum de la Constitució, els col·legis Professionals estan plenament legitimats per actuar en el procés polític, dins del respecte a la legalitat i als seus propis fins institucionals, i això fa que siguin reconeguts com a instruments d'intervenció entre l'Estat i la societat en un estat social i democràtic de dret.

La justificació de l'existència d'un Col·legi Professional és l'interès públic o general que determina la seva creació, sense perjudici que també contempla entre els seus fins interessos privatius del col·lectiu que representa.

Aquesta dualitat de fins (públic/privat) és el que configura la naturalesa i la funcionalitat mixta d'aquestes entitats que, com el Col·legi d'Advocats de Manresa, serveixen els interessos generals.

L'ordenació de l'exercici de la professió i la representació dels seus interessos generals constitueixen els fins i les funcions públiques del Col·legi, mentre que la defensa dels interessos professionals dels seus membres configura el bloc complementari de finalitats i funcions d'interès corporatiu.

En l'exercici de la seva finalitat pública, el Col·legi actua per delegació de l'Administració, acomplint funcions que el justifiquen com a corporació de dret públic. L'ordenament de l'activitat professional; la lluita contra l’intrusisme; la conciliació i l'arbitratge; la regulació d'honoraris i dels serveis de torn d'ofici i d'assistència al detingut; i el control del compliment de les normes deontològiques, podrien ser, entre d’altres, les més destacades.

Pel que fa a les funcions específiques del col·lectiu que representa, es configura com una entitat de prestació de serveis als seus membres. Destaca l'organització d'activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, d'assistència de previsió i anàlegs per als col·legiats; l'organització de cursos de formació professional, inicial i continuada, etc.