Dimecres , 19 juny 2024

Advocacia Jove de Manresa

El GRUP DE L’ADVOCACIA JOVE DE MANRESA és una agrupació d’Advocats i Advocades inscrits/es en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa, constituït al si d’aquest, a l’empara del què disposa l’article 64. 3 de l’Estatut General de l’Advocacia.

Les finalitats del Grup són la representació i defensa dels interessos legítims dels Advocats i Advocades Joves, així com la realització de totes aquelles activitats de caràcter professional, formatiu, col·legial, social i cultural que puguin resultar d’interès i altres tasques que puguin ser encarregades per delegació de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa.

El GRUP té la seva seu a les dependències de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa.

Poden ser membres del Grup tots aquells col·legiats i col·legiades que, havent-ho sol·licitat, reuneixin els següents requisits i siguin admesos:

- Ésser col·legiat o col·legiada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa.

- Ser menor de 40 anys o tenir menys de 10 anys de col·legiació.

- No trobar-se inscrit o inscrita en una altra Agrupació de l'Advocacia Jove d’àmbit col·legial.