Divendres , 1 juliol 2022

Informació per Col·legiar-se

Audience Listening To Presentation At Conference

Col·legiació com a exercent resident

Per a col·legiar-se a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa com a exercent resident, caldrà aportar la següent documentació:

 1. Instància sol·licitant l’alta a la Junta de Govern. (document lliure)
 2. Fotocòpia del D.N.I.
 3. Fotocòpia compulsada del resguard o del títol de llicenciat en dret.
 4. Fotocòpia compulsada del certificat del màster universitari d'advocacia.
 5. Certificat de penals.
 6. Partida de naixement (certificat o fotocòpia compulsada)
 7. 1 fotografia mida carnet
 8. Inscripció a una de les següents opcions:
 1. Imprès de dades personals ico_pdf
 2. Imprès de nova incorporació al Consejo Descarrega
 3. Imprès de domiciliació bancària Descarrega
 4. Imprès de contractació de la pòlissa de responsabilitat civil Descarrega

Col·legiació com a no exercent resident

Per a col·legiar-se a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa com a no exercent, caldrà aportar la següent documentació:

 1. Instància sol·licitant l’alta adreçada a la Junta de Govern (document lliure)
 2. Fotocòpia del D.N.I.
 3. Fotocòpia compulsada del resguard o del títol de llicenciat en dret
 4. Fotocòpia compulsada del certificat del màster universitari d'advocacia.
 5. Certificat de penals.
 6. Partida de naixement (certificat o fotocòpia compulsada)
 7. 1 fotografia mida carnet
 8. Imprès de dades personals Descarrega
 9. Imprès de nova incorporació al Consejo Descarrega
 10. Imprès de domiciliació bancària Descarrega

Col·legiació com a exercent no resident

Per a col·legiar-se a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa com a exercent no resident, caldrà aportar la següent documentació:

 1. Instància sol·licitant l’alta adreçada a la Junta de Govern (document lliure)
 2. Fotocòpia del D.N.I.
 3. 1 fotografia mida carnet
 4. Inscripció a una de les següents opcions:
  • Alter Mútua dels Advocats de Catalunya (els impresos d’inscripció es poden recollir a la secretaria del Col·legi o descarregar des de la pàgina web d’Alter Mútua)
  • Mutualidad General de la Abogacía (els impresos d’inscripció es poden recollir a la secretaria del Col·legi o descarregar des de la pàgina web de la Mutualidad)
  • Règim Especial de Treballadors Autònoms (cal fotocòpia de l’afiliació al RETA)
  • Règim General de la Seguretat Social (cal fotocòpia del contracte laboral en el que consti la categoria d'advocat/advocada)
 5. Certificat de col·legiació del Col·legi de procedència
 6. Imprès de dades personals Descarrega
 7. Imprès de nova incorporació al Consejo Descarrega
 8. Imprès de domiciliació bancària Descarrega
 9. Imprès de contractació de la pòlissa de responsabilitat civil Descarrega

Quotes de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa (a 1 de gener de 2020)

Import de la col·legiació:

Col·legiació residents 437,23 €
Col·legiació antics col·legiats ICAM 371,64 €
Certificat de nova incorporació del Consejo com exercent 165,95€
Certificat de nova incorporació del Consejo no exercent 101,58€
Quota Consell 25 €

Quotes

Tipus

Total anual Fracció a pagar cada 2 mesos
Exercents 672,00 € 112,00 €
Exercents 1r any 168,00 € 28,00 €
Exercents 2n any 336,00 € 56,00 €
Exercents no residents 215,00 €
No exercents 135,00 €
Més grans de 65 anys 135,00 €

Responsabilitat civil 2020: 340,91€ /any