Dissabte , 13 juliol 2024

Inscripció al TOAD, SOJ, SOM i SIDH

Els lletrats i lletrades que ho desitgin poden apuntar-se al Torn d'Ofici i Assistència al Detingut, al SOJ, al SOM, als Punts d'Orientació Jurídica Municipals i al SIDH, sempre i quan compleixin amb els requisits corresponents.

Torn d'Ofici i Assistència al Detingut

Per tal de tenir accés al Torn d'Ofici i Assistència al Detingut, és imprescindible complir els següents requisits:

a) Estar col·legiat/ada a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa com a exercent.
b) Tenir despatx obert en l'àmbit territorial de partit judicial de Manresa. S'entendrà per despatx professional el
local obert al públic, habilitat per a l'exercici de la professió.
c) Acreditar haver exercit durant un mínim de tres anys abans de la inscripció en la matèria en la que es vol
inscriure.
d) Haver superat els cursos de l'Escola de Pràctica Jurídica o curs equivalent degudament homologat pel
Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya o curs especialitzat equivalent o 2 anys de passantia
certificada per advocat exercent.
e) No incórrer en causa de d'incompatibilitat, de les contingudes en l'article 6 del Reglament de Torn d'Ofici i Assistència al Detingut.
f) Trobar-se al corrent de pagament de les quotes col·legials.
g) No estar subjecte a sanció disciplinària o mesura cautelar.
h) No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb les funcions corresponents a
l'exercici de l'advocacia.


 • Per accedir als torn especialitzats:

 • Torn d’ofici i assistència a les Víctimes de Violència de Gènere és necessària la inscripció en els Torns d’Ofici Penal i de Família i, si és la primera inscripció,  acreditar haver obtingut el certificat del Consell de l’Advocacia Catalana, conforme s’ha assistit a un dels cursos homologats sobre aquesta jurisdicció.
 • Torn d’ofici i assistència als Menors, per a primeres inscripcions, acreditar haver obtingut el certificat del Consell de l’Advocacia Catalana, conforme s’ha assistit a un dels cursos homologats sobre aquesta jurisdicció.
 • Torn d’ofici i assistència a l’Estranger és necessària la inscripció en el Torn d’Ofici Penal i, si és la primera inscripció, acreditar haver obtingut el certificat del Consell de l’Advocacia Catalana, conforme s’ha assistit a un dels cursos homologats sobre aquesta jurisdicció.
 • Torn d’ofici Mercantil és necessària la col·legiació amb una antiguitat mínima de 5 anys o antiguitat mínima de 3 anys i  fotocòpia del certificat del curs específic de dret mercantil, de 20 hores, com a mínim.
 • Torn d’ofici Penitenciari, per a primeres inscripcions, acreditar haver obtingut el certificat del Consell de l’Advocacia Catalana, conforme s’ha assistit a un dels cursos homologats sobre aquesta jurisdicció.

Servei d'Orientació Jurídica

Els requisits per accedir al Servei d'Orientació Jurídica són els següents:

 1. Estar col·legiat/ada a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa com a exercent.
 2. Tenir despatx obert en l'àmbit territorial de partit judicial de Manresa. S'entendrà per despatx professional el
 3. No haver estat sancionat/ sancionada.
 4. Haver estat prestat el Torn de Violència de Gènere, el Torn d'Ofici i Assistència al Detingut i els Torns de Família i Civil,  durant un mínim de 3 anys, ja siguin consecutius o alterns.

Servei d'Orientació a la Mediació

Els requisits per accedir al Servei d'Orientació a la Mediació ón els següents:

 1. Estar col·legiat/ada a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa com a exercent.
 2. Tenir despatx obert en l'àmbit territorial de partit judicial de Manresa. S'entendrà per despatx professional el
 3. No haver estat sancionat/ sancionada.
 4. Tenir el títol de Mediador/ Mediadora.
 5. Estar inscrit/inscrita al Registre de Mediadors del Col·legi d'Advocats de Manresa i del Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya.

Servei d'Intermediació en Deute de l'Habitatge

S'hi podran presentar tots aquells advocats i advocades que:

 1. Estiguin col·legiats i col·legiades a Manresa.
 2. Estiguin al corrent de les quotes col·legials.
 3. No estiguin sancionats o sancionades deontològicament, o estiguin pendents de complir una sanció col·legial.
 4. Es comprometin a realitzar un curs teòric de 4 hores de durada, en el que s’informarà sobre l’aplicatiu informàtic d’OFIDEUTE.

Els advocats i advocades hauran d’acreditar alguns criteris del quadre, amb un mínim de 7 punts. S’escolliran aquells advocats i advocades que tinguin una puntuació més alta. En el supòsit d’empat, es realitzaria un sorteig.

CriteriAntiguitat col·legiació com a exercent Màx5 Explicació Un any per antiguitat.
Experiència judicial en procediments hipotecaris 5 Un punt per procediment.
Torn d’Ofici civil 3 Si s’està inscrit o inscrita al Torn d’Ofici civil es pot sumar els tres punts.
Mediació 5 Haver realitzat el curs de mediació civil del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya o curs que s’hi pugui homologar en quant a hores i contingut, es sumaran cinc punts.
Experiència en banca 5 Haver treballat com a mínim durant un any, en els darrers 5, en una entitat financera en càrrecs de responsabilitat.